Define Gawdai

အိုလမို အိုလမို

အံအားသင့်သွားခြင်း၊ကိုရီးယားဘာသာစကား အိုမို အိုမို မှဆင်းသက်လာသည်။

အိုလမို အိုလမို ကလေးလေးက စွန်း စမတ်ကျတာပဲ
7 years ago