Define Gawdai

ကဒက်

ကဒက်-အရာအားလုံးကို အဆိုးမြင်သူ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာသူ တစ်ဖက်သောသူအား အာရုံနောက်စေသူ

"ဟာ...ဟိုမှာ ကဒက်လာပြီ အာရုံနောက်ပြီကွာ"
6 years ago

ကဒက်

အချဉ်

သားကြီး အဲ့ ကဒက် လေးခေါ်စားရအောင်
User Avatar
Magic
6 years ago