Define Gawdai

S Dan Lonsdale

Total Gawdai: 1

ကဒက်

ကဒက်-အရာအားလုံးကို အဆိုးမြင်သူ အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာသူ တစ်ဖက်သောသူအား အာရုံနောက်စေသူ

"ဟာ...ဟိုမှာ ကဒက်လာပြီ အာရုံနောက်ပြီကွာ"
7 years ago
{{slangs[325].share_count}}